Catalogues

1. Giới thiệu KPS và Sản phẩm
  2. Máy phát điện Senci
  3. Máy phát điện KOOP 

3.1 Máy phát điện KOOP 8500QQ 7kw

3.2 Máy phát điện KOOP 11000XE 8.8kw

3.3 Máy phát điện KOOP 16000Q 12kw 

4. Máy phát điện Honda 
4.1 Máy phát điện Honda ME4500E 3.0KW 4.2 Máy phát điện Honda ME6500E 5.0KW